כל המלונות

כל המלונות

סטאי תל אביב

סטאי כנרת

אנא בחרו מלון
2

מבוגרים : 2 + ילדים: 0

חדרים: 1

חדר #1

הוספת חדר
מבוגרים : 2
ילדים: 0
נא להזין גיל ילדים
 קוד קופון  

מלונות סטאי - מלונות יוקרה בארץ ובחו"ל

מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות

רשת מלונות סטאי (להלן: "הרשת" ) רואה חשיבות רבה בשמירה על פרטיות המשתמשים באתר: www.thesetaihotels.co.il (להלן: "האתר"). מסמך זה מפרט מהי מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר וסוקר, בין השאר, את האופן בו הרשת משתמשת במידע שנאסף מהמשתמש באתר.

המידע האישי (כהגדרת מונח זה להלן) ישמר במאגרי מידע של הרשת והשימוש בו ייעשה בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין.

אינך מחויב על פי חוק למסור את המידע האישי המפורט להלן. יחד עם זאת, ייתכן כי ללא מסירת המידע כאמור לא יהיה באפשרותנו להעניק לך את השירותים, כולם או חלקם. בעצם המשך שימושך באתר הנך מביע את הסכמתך למדיניות זו ולאיסוף מידע אישי אודותיך לפי מדיניות פרטיות זו, כמפורט להלן.

למונחים אשר אינם מוגדרים במדיניות פרטיות זו תהא המשמעות הנתונה להם בתקנון הקיים באתר: לינק לתקנון החדש

 1. 1. סוגי המידע שנאסף

1.1. פרטים אישיים ופרטי זיהוי: בעת השימוש באתר המשתמש עשוי להתבקש למסור פרטי מידע אישיים, כגון: שם, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, פרטי תשלום, כגון: כרטיס אשראי או כל מידע אחר הקשור בעצם רכישת השירות ו/או העסקה, וכן מידע מזהה אחר אודות המשתמש, לרבות תמונה ו/או תעודה מזהה לצורך זיהוי (ככל ונדרש), שיימסר במסגרת ההרשמה באתר או אגב הצטרפות לקמפיין מסוים או לפעילות כלשהי של הרשת.

1.2. מידע אודות השימוש באתר: מידע אודות השימוש של המשתמש באתר , ובכלל זה זמני כניסה, משך זמן הגלישה באתר או במסך מסוים באתר ואילו פעולות בוצעו. מידע זה עשוי לכלול נתוני גלישה, חשיפה או שימוש בלתי מזוהים, שנשמרים באופן אוטומטי לצרכים סטטיסטיים ואגרגטיביים, לצורך ניהול תקין של האתר והשירותים המוצעים דרכו, תפעולו, פיתוחו וניהולו, שיפור השירות, שיפורים טכנולוגיים, חווית השימוש, הפעלת שירותים נלווים נוספים, שינוי או ביטול תוכן או שירותים קיימים ומטרות נוספות פנימיות, מסחריות וסטטיסטיות, לרבות יצירת קשר עם המשתמש, לצורך מתן שירותים, לצורך שליחה והצגה של תכנים שיווקיים ופרסומיים, לרבות בדרך של הצגת פרסומות מותאמות אישית ברשתות חברתיות.

1.3. מידע טכני: לרבות מידע לגבי חיבור האינטרנט (למשל כתובת IP וספק אינטרנט), מידע ומיקום על המכשיר באמצעותו ניגש המשתמש לאתר (למשל, מידע על סוג המכשיר ומערכת ההפעלה שמותקנת עליו).

1.4. מידע נוסף: כל מידע נוסף שייתכן כי תספק לנו במהלך השימוש באתר.

(לעיל ולהלן, יחד: "מידע אישי").

1.5. בנוסף הרשת עשויה לאסוף ולעבד נתונים סטטיסטיים ואגרגטיביים לכל מטרה שהיא. מידע מסוג זה איננו מזהה ולכן לא מהווה מידע אישי. למשל, אנחנו עשויים להשתמש במידע אגרגטיבי על השימוש באתר כדי לחשב את אחוז המשתמשים אשר עושים שימוש בכלי מסוים באתר או אחוז המשתמשים שרכשו נייר ערך מסוים.

1.6. ככל שתמסור לנו מידע אישי הנוגע לצדדים שלישיים, עלייך לקבל את הסכמתם לכך והאחריות בעניין זה מוטלת עלייך בלבד.

 1. 2. כיצד אנו אוספים את המידע?

אנו משתמשים בדרכים שונות כדי לאסוף מידע אישי ממך ועלייך, בין השאר בדרכים שלהלן:

2.1. מידע שתספק לנו ישירות: באפשרותך למסור לנו את פרטי זיהוי, פרטי קשר, פרטים כלכליים, אגב ההרשמה או הגלישה באתר, או אגב הצטרפות לקמפיין מסוים או לפעילות כלשהי של הרשת. באפשרותך למסור לנו גם מידע נוסף כאשר אתה יוצר קשר עימנו.

2.2. מידע שנאסף באופן אוטומטי: במהלך השימוש באתר ייתכן כי נאסוף מידע טכני או מידע אודות השימוש שלך באתר באופן אוטומטי. אנו אוספים מידע זה באמצעות לוגים וטכנולוגיות דומות. כמו כן, אנו אוספים באופן אוטומטי מידע על העסקאות שהמבוצעות באתר.

2.3. מידע פומבי ומידע שהתקבל מצדדים שלישיים: אנו עשויים לקבל מידע טכני ומידע אודות השימוש באתר מצדדים שלישיים, ובכלל זה מספקים של כלי אנליטיקה ושותפי פרסום.

 1. 3. מטרות האיסוף והשימוש במידע:

הרשת תאסוף ותשתמש במידע האישי אך ורק בהתאם להוראות הדין, ובכלל זה הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 והתקנות שהותקנו מכוחו. לרוב, הרשת תשתמש במידע האישי במקרים שלהלן ולמטרות הבאות:

3.1. מתן שירותים, ביצוע הסכם עמך או התקשרות בהסכם כאמור, לרבות במקרה של הרשמה לאתר או לפעילות כלשהי של הרשת או של מי מטעמה, ובכלל זה לצורך אימות, זיהוי, או כל פעולה אחרת שתידרש לצורך ניהול ותפעול האתר, פעילות של הרשת או של תאגידים מטעמה או גופים הקשורים עימה עסקית או שירותים נלווים או אחרים.

3.2. יצירת קשר ומסירת הודעות, לרבות באמצעות SMS, whatsapp, דוא"ל ו/או הודעות במסגרת האתר, ובכלל זה דיוור ישיר;

3.3. הצעות שירותים; שליחה והצגה של תכנים שיווקיים ופרסומיים, לרבות פרסומות מותאמות אישית;

3.4. תפעול האתר, פיתוחו, שיפורו וניהולו וכן שיפור השירות והתאמתו ללקוח;

3.5.  זיהויך, אימות זהותך ומילוי אחר דרישות חוקיות ורגולטוריות החלות על הרשת;

3.6. למטרות אשר נתן המשתמש את הסכמתו לעיבוד המידע בקשר עימן;

3.7. על פי הוראות כל דין, צו שיפוטי או דרישת רשות מוסמכת.

הרשת ו/או מי מטעמה עשויים לפנות אלייך בעתיד בדיוור ישיר על בסיס המידע האישי, בהתאם להסכמה שניתנה על ידך בעת ההרשמה בעת ההרשמה או ההצטרפות לאחד או יותר משירותי הרשת, לרבות בהצעות שיווקיות ו/או פרסומיות, וכן בנוגע לעדכונים והצעות בדבר שירותים של הרשת ו/או תאגידים אחרים מטעמה ו/או בנוגע לשדרוג הזמנה שבוצעה על ידי משתמש מכל מין וסוג שהוא באמצעי הדיוור השונים. בנוסף, ייתכן כי הרשת תשלח לך הודעות (לרבות "הודעות בדחיפה" למכשיר, הודעות SMS או הודעות דוא"ל) הנוגעות לפעילות המשתמש באתר.

מובהר כי המשתמש זכאי, לפי דרישתו, להימחק ממי מבין מאגרי המידע של הרשת ו/או של מי מטעמה, להורות כי מידע המתייחס אליו לא יימסר לאדם, לסוג בני אדם או לאנשים מסוימים והכל לפרק זמן מוגבל או קבוע, או לבקש את הסרת שמו מרשימת התפוצה למשלוח הפניות, וכל אלה באמצעות סימון הרובריקה המתאימה בהודעות הדוא"ל שתישלחנה (אם תישלחנה), שינוי ההגדרות באתר או באמצעות משלוח הודעה בכתב לרשת תוך ציון הדרישה להימחק ממאגר המידע (באמצעות פרטי ההתקשרות שבתקנון האתר), לפי העניין.

ידוע למשתמש שמידע שנמסר על ידו כאמור לעיל ולהלן, יכול ויוזן גם במאגר מידע נוסף שהרשת מחזיקה בו (ככל ומחזיקה), המשמש לשירותי דיוור ישיר שלה ושל מי מטעמה – ויכול שהנתונים ישמשו את הרשת ו/או מי מטעמה, בכפוף למגבלות הדין והוראות חוק הגנת הפרטיות.

 1. 4. מסירת מידע לצדדים שלישיים

הרשת רשאית להעביר את המידע האישי לצדדים שלישיים במקרים הבאים:

4.1. לקבלנים או לנותני שירותים מטעם הרשת, לצורך מתן השירותים בהתאם לקבוע בתקנון או בהתאם להסכם עם המשתמש (למשל, אחסון מידע אצל ספקי שירות ענן, העברת פרטים אישיים לברוקרים באמצעותם ניתן לבצע עסקאות או למסב לשם ביצוע העברת כספים לבקשת המשתמש וכדומה);

4.2. לתאגידים נוספים מטעמה של הרשת לטובת קבלת שירותים מהם, בהתאם לבקשת משתמש, להפעיל או לרכוש  שירותים מצדדים שלישיים דרך הרשת ו/או דרך אתר הרשת וזאת לשם השלמת התהליך ומתן שירות עבור המשתמש.

4.3. ליועצים המקצועיים של הרשת (כגון עורכי דין, רואי חשבון) ככל הנדרש למתן שירותיהם;

4.4. אם נארגן את פעילותנו במסגרת גוף אחר, לרבות מיזוג תאגידי עם גוף אחר ו/או מיזוג פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי או מיזוג של מאגרי מידע של הרשת, מכירת פעילות וכו', ובלבד שהגוף שאליו נתמזג ו/או שאליו תועבר פעילותנו (כולה או חלקה) יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו;

4.5. במקרה של מחלוקת משפטית בין המשתמש (ו/או גורם מטעמו) לבין הרשת (ו/או גורם מטעמה), ככל שיידרש בקשר עם התמודדות עם מחלוקת כאמור;

4.6. לספקי ונותני שירותים של הרשת, בין היתר על מנת לאפשר ו/או לשפר את האתר ואת חווית הגלישה, על מנת להתאימו להעדפות המשתמש, לעקוב אחר אופי והיקף השימוש של הגולשים באתר ולשם הצגת מודעות שיווקיות שעשויות לעניין את המשתמש, לצורך טיפול בדיווחים או בקשות של המשתמש במסגרת האתר או במסגרת השתתפות בפעילות או קמפיין, המחייבת שיתוף פעולה עם נותני שירותים קשורים.

4.7.  לרשויות המוסמכות לשם זיהוי המשתמש, אימות זהותו (למשל ככל ונדרש העברת תמונתו וצילום תעודה מזהה לשם אימות זהותו), עריכת בדיקות הנדרשות למילוי אחר כל דין, חישוב מס וניכויו וכיו"ב;

4.8. לצורך שליחה והצגה של תכנים שיווקיים ופרסומיים, לרבות פרסומות מותאמות אישית;

4.9. בהסכמת ובאישור המשתמש;

4.10. בהתאם לדרישות כל דין ו/או רשות מוסמכת וכן לצורך ניהול הליך משפטי.

המידע עשוי להיות מועבר ו/או להישמר מחוץ לגבולות ישראל, בקשר עם המטרות המפורטות לעיל, לרבות במדינות שרמת ההגנה בהן על מידע אישי נופלת מזו הקיימת בישראל. במקרה של העברה כאמור, ההעברה תתבצע בהתאם להוראות הדין.

 1. 5. אתרים חיצוניים

האתר עשוי לכלול קישורים לאתרים חיצוניים מצד שלישי (כגון רשתות חברתיות, אתרי סליקה וכד'). לחיצה על קישור כאמור עשויה לגרום לאיסוף מידע אישי שלך על-ידי צד שלישי. אין לרשת כל שליטה על האתרים החיצוניים והיא ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות ו/או בחבות כלשהי ביחס אליהם. אנו ממליצים כי תקרא את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות הרלוונטיים לאתרים החיצוניים בטרם השימוש בהם.

 1. 6. Cookies

האתר משתמש ב-cookies (או טכנולוגיות דומות).cookies  הם קבצים המורדים למכשיר ממנו המשתמש גולש באתר (מחשב, טלפון חכם וכו') ואשר מאחסנים סוגי מידע שונים על גבי המכשיר ממנו גולש המשתמש, בכלל זה כדי לאסוף נתונים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, לאיסוף פרטי מידע כגון זמני כניסה ויציאה מהאתר, כדי לאפשר תפעול תקין ומלא של האתר וכו'. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת cookies ולמחוק cookies (ניתן להסתייע לשם כך בקובץ העזרה של הדפדפן).

בין היתר, האתר נעזר בטכנולוגיות שונות של צדדים שלישיים, כגון Facebook, על מנת לאסוף נתונים אודות פעילות המשתמש באתר ולהציג לכם, בעת שאתם מבקרים ברשתות חברתיות או באתרים של צדדים שלישיים, תכנים שיווקיים ופרסומות שעשויים לעניין אתכם.

 1. 7. קטינים

האתר אינו מיועד לילדים מתחת לגיל 18 ואנו לא אוספים ביודעין מידע אישי של קטינים מתחת לגיל 18. ככל שאתה הורה או אפוטרופוס חוקי של קטין ואתה סבור כי ילדך מבצע שימוש באתר, נבקש להודיע לרשת על כך באופן מיידי. במקרה של פנייה כהורה או אפוטרופוס, ייתכן כי נבקש לקבל ממך מידע אישי על מנת להוכיח את זהותך.

 1. 8. אבטחת המידע

אנו נעזרים באמצעי אבטחה טכנולוגיים וארגוניים מתקדמים כדי לאבטח את המידע המצוי בשליטת החברה מפני ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או גישה או חדירה על ידי אנשים וגופים בלתי מוסמכים או מורשים. על אף האמצעים המתקדמים בהם אנו נוקטים, אין באפשרותנו להבטיח את אבטחת המידע ושמירתו באופן מוחלט ואיננו יכולים להתחייב ששרתינו יהיו חסינים לחלוטין מפני גישה בלתי מורשית למידע האגור בהם. לפיכך, הרשת אינה אחראית ולא תישא בכל אחריות במקרה של חדירה או פריצה ו/או נזק כלשהו שעלול להיגרם שלא בשליטתה.

 1. 9. שמירת המידע

אנו נשמור את המידע האישי לפרק הזמן הנדרש כדי להגשים את המטרות לשמן נאסף, לרבות לצורך קיום החובות המוטלות עלינו על-פי דין, ובכלל זה חובות דיווח. על מנת לקבוע את פרק הזמן הראוי לשמירת המידע האישי, אנו נשקול, בין השאר את מטרת איסופו, היקפו, טיבו, רגישותו, הסיכון שעשוי להיגרם מגישה בלתי מורשת למידע האישי ופרק הזמן שמהלכו אנו עשויים להידרש למידע האישי לצורך עמידה בדרישות הדין או לצורך ניהול הליכים משפטיים.

 1. 10. שינויים במדיניות הפרטיות

הרשת שומרת לעצמה את הזכות לעדכן, מעת לעת, את הוראות מדיניות פרטיות זו. במקרה של שינוי כאמור, הרשת תציג את המדיניות המעודכנת באתר. אנו ממליצים לשוב ולעיין במדיניות הפרטיות מעת לעת. המשך השימוש באתר לאחר עדכון מדיניות הפרטיות מהווה את הסכמת המשתמש לתוכן מדיניות הפרטיות המעודכנת.

 1. 11. מימוש זכויותייך

לצורך מימוש הזכויות המוקנות לך בחוק הגנת הפרטיות, באפשרותך לפנות אלינו בכתב באמצעות פרטי יצירת הקשר מטה:

11.1. באפשרותך לעיין במידע המוחזק אודותיך במאגרי המידע של הרשת, בעצמך או באמצעות בא כוחך שהורשה לכך בכתב או באמצעות אפוטרופוס שמונה לך, בכפוף להוראות תקנות הגנת הפרטיות (תנאים לעיון במידע וסדרי הדין בערעור על סירוב לבקשת עיון), התשמ"א-1981 (להלן: "תקנות העיון").  הרשת תשיב על בקשתך תוך 21 ימים מיום קבלת הבקשה, אלא אם תקופה זו הוארכה בהתאם לתקנות העיון.

11.2. בפנייתך עליך לפרט את כלל הפרטים הנדרשים בהתאם לתקנות העיון, ובכלל זה שמך הפרטי, מס' תעודת הזהות, שם האב, מען (כולל מיקוד), הנימוקים לבקשת העיון וסוג המידע בו מבוקש לעיין.

11.3. ככל שמצאת כי המידע המוחזק במאגרי הרשת אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, באפשרותך לבקש לתקן או למחוק את המידע אודותייך. הרשת תשיב על בקשתך תוך 30 ימים מיום קבלת הבקשה, אלא אם תקופה זו הוארכה בהתאם לתקנות העיון.

 1. יצירת קשר

בכל שאלה בקשר עם מדיניות פרטיות זו, באפשרותך לפנות אלינו בדרכים הבאות: בטלפון מספר

 09-9603700 או באמצעות מייל: [email protected] כדי שנוכל לטפל בפנייתך באופן מיטבי, נבקש לציין בפניה את שמך המלא ואת הפרטים ליצירת קשר עמך (שם, כתובת דוא"ל וטלפון).

מדיניות זו עודכנה לאחרונה ביום 7 בפברואר 2023.

לכל מלונות סטאי

              סטאי תל אביב 

              סטאי כנרת 

              סטאי מיאמי 

מדיניות פרטיות וקובצי Cookie

האתר משתמש בעוגיות (cookies) על מנת לסייע בניווט, ניתוח השימוש באתר ולסיוע בקידום השיווק. שימוש באתר מהווה הסכמה לשימוש בעוגיות מדיניות פרטיות.